Algemene verkoopvoorwaarden

I. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING

1. ERKENNING DOOR DE ALGEMEEN COMMISSARIS VOOR TOERISME
De verhuurder verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan de bepalingen van de Waalse Toeristische Code van 1 april 2010.

2. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DIT CONTRACT
De reservering wordt van kracht en vormt een huurcontract door de betaling van een aanbetaling van 25% van de prijs van het verblijf, te betalen op bankrekeningnummer BE50973347898618 binnen een termijn van maximaal 5 dagen na de datum van ontvangst van dit document.

De prijs van het verblijf is exclusief de huurwaarborg (zie punt 5) en andere eventuele toeslagen.

Het saldo is betaalbaar 20 dagen vóór ingebruikname, met uitzondering van laattijdige reserveringen, in welk geval het totale huurbedrag wordt betaald bij bevestiging van de reservering door de verhuurder op rekening BE50973347898618.

Indien de verhuurder de aanbetaling of het saldo niet binnen de gestelde termijn ontvangt, kan hij de huur opzeggen per aangetekende brief of e-mail binnen de 5 dagen na de geplande datum voor de betaling van de aanbetaling of het saldo.

De verhuurder heeft voor stripe.com gekozen om online betalingen per creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com.
De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, limiet bereikt, toegangsfout, enz.
In geval van een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging om zijn reservering en betalingswijze te bevestigen.

3. GEBRUIK VAN HUURGOEDEREN
De huurder gebruikt het gehuurde overeenkomstig de bestemming ervan en als een goed vader. Het is verplicht om de maximale geplande capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van dit contract, ten gevolge van de schuld van de huurder, waarbij het huurbedrag definitief verworven blijft door de verhuurder.

4. DIEREN
Bij toelating moeten huisdieren die de huurder vergezellen, nauwkeurig op de voorzijde van dit contract worden aangegeven.

5. AANBETALING
Een waarborgsom, waarvan het bedrag wordt vastgesteld op € 500,00 (vijfhonderd euro), wordt 15 dagen voor ingebruikname van de accommodatie aan de verhuurder betaald op rekening BE50973347898618 of uiterlijk op de dag van aankomst.

De waarborgsom is bedoeld ter dekking van alle schulden waarvoor de huurder bij teruggave van de woning aansprakelijk kan blijven jegens de verhuurder.
Deze borgsom wordt op de dag van vertrek of uiterlijk binnen 10 werkdagen na de vertrekdatum aan de huurder terugbetaald, onder aftrek van alle bedragen.

In geval van een geschil kan de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de waarborgsom inhouden totdat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgesteld.
Indien blijkt dat de huurder niet aansprakelijk is voor de gevorderde bedragen en dat de waarborgsom geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald, is de verhuurder over het uiteindelijk terug te betalen bedrag een rente verschuldigd, tegen de wettelijke rente.

6. INVENTARIS ""UITRUSTING EN COMFORT"".
Bij aanvang en einde van het verblijf wordt een inventaris van de uitrusting van het gehuurde goed opgemaakt. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde goed en de uitrusting ervan aan te tonen.
De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade. Elk verschil met de inventaris of anomalie moet uiterlijk om 10.00 uur de dag na de dag van aankomst aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger worden gemeld.

7. ANNULERING – VOORTIJDIG VERTREK
Elke annulering moet per aangetekende brief of e-mail worden gemeld. De huurder kan aan de verhuurder voorstellen om zijn huurovereenkomst, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, over te dragen aan een door hem aangewezen persoon die ermee instemt om onder dezelfde voorwaarden te contracteren. In dit geval wordt de aanbetaling geacht te zijn betaald door de rechtverkrijgende. De huurder kan ook aan de verhuurder voorstellen om iemand te vervangen voor het genot van de accommodatie, terwijl hij contracthouder blijft, ook tijdens de duur van het contract. Dit houdt in dat hij persoonlijk aansprakelijk blijft voor al zijn initiële verplichtingen. Het uitdrukkelijke akkoord van de verhuurder is vereist en heeft alleen betrekking op de aangewezen perso(o)n(en).

Indien de annulering meer dan 7 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. In andere gevallen blijft ter compensatie een bedrag gelijk aan 100% van de prijs van het verblijf bij de verhuurder.
In geval van overmacht is er echter geen schadevergoeding verschuldigd.

Als de annulering de schuld is van de verhuurder, kan deze de huurder een accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit aanbieden tegen de prijs van zijn reservering.
Bij gebreke van een dergelijk voorstel of bij weigering door de huurder, moet de verhuurder aan de huurder de betaalde waarborgsom terugbetalen, alsook het saldo van de verblijfsprijs indien deze reeds betaald werd.

Indien de huurder niet komt opdagen binnen de 24 uur volgend op de aankomstdatum vermeld op het contract:
- het contract wordt automatisch nietig,
- de waarborgsom blijft bij de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo op te eisen van de huurder,
- de verhuurder kan over zijn eigendom beschikken.

Het voortijdig vertrek van de huurder, wat de reden ook is, leidt niet tot enige terugbetaling – zelfs niet gedeeltelijk – van de prijs van het verblijf.

8. LAATSTE BETALING
Elk door de huurder verschuldigd bedrag dat tien dagen na de vervaldatum niet is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten gunste van de verhuurder, een rente van 1% per maand opleveren vanaf de vervaldag, de rente voor elke begonnen maand. verschuldigd voor de hele maand.

9. AANSPRAKELIJKHEID – VERZEKERING
De huurder bewoont het pand als een goede vader. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gehuurde goed, de uitrusting en de grond die hem ter beschikking worden gesteld. Hij vergoedt de verhuurder alle kosten die hierdoor ontstaan en verbindt zich ertoe eventuele schade te melden. Door het huren van de woonruimte is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen, ook in geval van brand (art. 1732, 1733 en 1735 BW). Indien van toepassing (zie specifieke clausules) laat de huurder zijn huuraansprakelijkheid gedekt door een BRANDverzekering van het type GLOBAL, zowel voor het huurrisico (het gebouw) als voor de hem ter beschikking gestelde inboedel (meubilair, enz.). Deze risico's kunnen worden gedekt door de 'resort'-uitbreiding van de BRANDverzekeringspolis van de huurder. De huurder wordt verzocht contact op te nemen met zijn verzekeraar om zijn contract te controleren.

10. SOLIDARITEIT
De verplichtingen van deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en verbonden met de huurder, zijn erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden, in welke hoedanigheid dan ook.

11. RESPECT VOOR DE BUURT EN HET MILIEU
De huurder verbindt zich ertoe zich respectvol te gedragen tegenover de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.

12. GESCHILLEN
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen zullen zij hun klachten voorleggen aan het secretariaat van het Gîtes de Wallonie, dat zal proberen een minnelijke oplossing voor te stellen. Bij gebreke daarvan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw gelegen is bevoegd.

13. BELASTINGEN
Het aandeel van de meubelinkomsten uit huur bedraagt 5%.

14. BTW
Naar aanleiding van de wetgeving van 1 juli 2022, die de nieuwe BTW-regels voor gîtes regelt, willen wij alle huurders eraan herinneren dat wij de volgende diensten niet verlenen: "fysieke ontvangst van gasten", "verstrekking van huislinnen en de vervanging ervan minstens één keer per week" of "dagelijkse verstrekking van ontbijt".

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP VIA L'ORC

1. DOEL
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regional Marketing Tool (ORC).
De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Er is geen reservering mogelijk zonder dat de klant hiermee akkoord is gegaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden in goed vertrouwen en op basis van beschikbare gegevens opgesteld. De kaarten, foto's en illustraties zijn ter informatie en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief wordt gemaakt. De klant geeft ons de toestemming om eventuele kennelijke materiële fouten in de informatie die wij hem meedelen, te corrigeren.

3. PRIJS
De prijzen die op het moment van reserveren worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de dienst boekt.

De klant geeft ons toestemming om eventuele kennelijke prijsfouten te corrigeren.

4. RESERVERING
De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.

5. BOEKINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering alle gegevens in te vullen die nodig zijn voor de reservering. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot aan de validatie: invoeren van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst (s) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

6. BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail bevat een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de reservering en het adres van de vestiging waar de klant de reservering heeft gemaakt. Klant kan zijn klachten indienen.

7. HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, indien het contract een specifieke datum of periode van uitvoering voorziet, heeft de klant niet het recht om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bijvoorbeeld vakantieaccommodatie),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten.

8. RESPECT VOOR PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de reserveringstool beheert, aanbieders van onlinebetalingen en dienstverleners gevestigd in derde landen. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen dat consistent is met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen toe te sturen, per e-mail of per post.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van uw gegevens. Deze rechten kunt u uitoefenen door ons een e-mail te sturen, waarin u uw naam, voornaam en adres vermeldt, evenals het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.